• Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen en overeenkomsten met CreativeWebCrew tenzij anders overeengekomen en beschreven. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van CreativeWebCrew.

 • Artikel 2. Aanbiedingen, offerte en orderbevestiging

Alle offertes en aanbiedingen van CreativeWebCrew zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd goedkeurt en voor akkoord terugzendt per post of e-mail aan CreativeWebCrew. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

 • Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang CreativeWebCrew haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

3.2. Indien de annulatie van de bestelling gebeurt door CreativeWebCrew wordt de volledig overeengekomen betaalde prijs of het reeds betaalde bedrag (voorschot) volledig terugbetaald aan de klant.

 • Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt CreativeWebCrew niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn telkens verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, foto’s (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst of bijkomende wijzigingen wenst door te voeren.

 • Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 40% van het factuurbedrag tenzij anders overeengekomen. Bij de levering van de bestelling is dan 60% van het factuurbedrag verschuldigd.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van CreativeWebCrew. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van een aanmaning verzonden door CreativeWebCrew, is de klant een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van van 10% van het factuurbedrag, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
Bovendien behoudt CreativeWebCrew zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

 • Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

Elke protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan CreativeWebCrew te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen m.b.t. de geleverde diensten begint de termijn daags na de levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten / facturen definitief aanvaard en is de betaling ervan verschuldigd.

 • Artikel 7. Algemene aansprakelijkheid

7.1. CreativeWebCrew verbindt zich ertoe alle te verstrekken dienten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van CreativeWebCrew zijn middelenverbintenissen. CreativeWebCrew is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. CreativeWebCrew kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. CreativeWebCrew zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CreativeWebCrew of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van CreativeWebCrew met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van CreativeWebCrew. De totale aansprakelijkheid van CreativeWebCrew, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan CreativeWebCrew werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt CreativeWebCrew geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 • Artikel 8. Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 • Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door CreativeWebCrew ontwikkelde sites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door CreativeWebCrew gecreëerde website worden overgedragen aan de klant na de betaling van het volledige overeengekomen factuurbedrag. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door CreativeWebCrew werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. CreativeWebCrew verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan een derde waarmee CreativeWebCrew hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten of de software ervan gebruikt. Indien er een licentievergoeding hoeft betaald te worden, wordt deze opgenomen in de offerte van CreativeWebCrew, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van CreativeWebCrew te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal CreativeWebCrew onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van CreativeWebCrew waarvan hij kennis neemt.

 • Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt CreativeWebCrew samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt CreativeWebCrew de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

10.2. De hostingdiensten worden door CreativeWebCrew aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding tenzij anders werd overeengekomen. De actuele prijzen kunnen worden opgevraagd bij CreativeWebCrew en worden jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk één maand voor het verstrijken van het jaarcontract zijn opzeg aan CreativeWebCrew over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

 • Artikel 11. Domeinnaam

Indien de klant een domeinnaam bestelt via CreativeWebCrew, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. CreativeWebCrew staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan CreativeWebCrew. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

 • Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft CreativeWebCrew het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

12.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door CreativeWebCrew verleende diensten betalen, alsook de kosten die CreativeWebCrew moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat CreativeWebCrew nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor CreativeWebCrew. Bovendien behoudt CreativeWebCrew het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

12.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 • Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van CreativeWebCrew, heeft CreativeWebCrew de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijkheid voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

14.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt CreativeWebCrew persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

 • Artikel 15. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat de door CreativeWebCrew voor de klant ontwikkelde website en/of andere diensten/producten kunnen worden opgenomen in het referentieportfolio van CreativeWebCrew.

 • Artikel 16. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover CreativeWebCrew geen controle heeft, bevrijden CreativeWebCrew, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

 • Artikel 17. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen CreativeWebCrew en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 • Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van CreativeWebCrew. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

 • Artikel 19. De creatie van een woord- of beeldmerk (teken)

We willen er u op wijzen dat CreativeWebCrew niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

Indien de klant hier vragen over heeft kan CreativeWebCrew de klant bijstaan met professioneel advies en deze doorsturen naar gespecialiseerde instanties.